Om os / Bestyrelsen / Vedtægter

Bestyrelsen / Vedtægter

FSF's bestyrelse Formand:
 
Keld Stenger
Øster Vedsted Vej 105
6760 Ribe
Mobil: 25 79  74 19
E-mail: keldstenger@gmail.com
 
Næstformand:
Klaus Beck Christoffersen
Lundgårdstoften 12, Frifelt
6780 Skærbæk
Mobil: 28 83 09 22
kbeckmobil@gmail.com
 
Kasserer 
Gudrun Sørensen
Klostervej 23, Gånsager
6780 Skærbæk
Mobil: 20 12 69 72
sorensendk@dlgtele.dk
 
Sekretær
Maybrith Johannsen
Hedebovej 7, Frifelt
6780 Skærbæk
Mobil: 24 98 48 02
mayjo@live.dk
  
Bestyrelsesmedlem
Henrik Clausen
Algade 38, Frifelt
6780 Skærbæk
Mobil: 23 93 78 90
algade38@os.dk
 
Bestyrelsesmedlem
Jens Frisk
Frifeltvej 29, Birkelev
6780 Skærbæk
Mobil: 53 63 38 14
jf.jensfrisk@gmail.com
 
Bestyrelsesmedlem
Frederik Haahr Gad
Sønderhedevej 47, Gånsager
6780 Skærbæk
Mobil: 40 17 45 35
haahrgad30@gmail.com
 
 
 
Vedtægter:
Vedtægter for Frifelt Sportsforening

§1. Foreningens navn er Frifelt Sportsforening. Hjemmehørende i Tønder Kommune. Foreningen er tilsluttet DGI og DIF.

§2. Foreningens formål er at dyrke al sport og andet samvær, som kan styrke sammenholdet i sognet. I foreningen kan enhver optages som medlem for et kontingent, som revideres og fastsættes på foreningens årlige generalforsamling. Dog kan bestyrelsen hæve kontingentet med max 10 % uden generalforsamlingens godkendelse. Dog højest hvert andet år.

§3. Foreningen afholder sin årlige generalforsamling i senest udgangen af april måned. Denne indvarsles senest 14 dage før ved bekendtgørelse i den lokale presse eller de sociale medier. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før.

§4. Generalforsamlingen har den højeste myndighed. Kun den kan give, ophæve eller forandre lovene. Til forandring af disse kræves 3/4 af de tilstedeværendes stemmer. Vedtægtsændringer kan, når disse er angivet i indvarslingen, vedtages på en hvilken som helst generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§5. Regnskabs- og formueforhold.
Regnskabsåret løber fra 01.01. - 31.12. Frifelt Sportsforenings midler anbringes i bank eller sparekasse på en konto tilhørende foreningen. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges hvert år på generalforsamlingen.

§6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
1. Dirigentvalg.
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formanden og bestyrelsen aflægger beretninger.
4. De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse
4.1 Regnskab Frifelt Sportsforening
4.2 Regnskab Vodder Idrætscenter
5. Budget for Vodder Idrætscenter det kommende år forelægges til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af Hovedbestyrelse for Frifelt Sportsforening (FSF)og Vodder Idrætscenter (VIC) og suppleanter
8. Valg af udvalgsmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af revisor
9.1 Valg af 2 folkevalgte revisorer til FSF
9.2 Valg af 1 autoriseret revisor til VIC
10. Evt.

§7. Bestyrelsen består af:
1. Hoved Bestyrelse: 7 medlemmer + 2 suppleanter
2. Revisorer.
2.1 2 folkevalgte revisorer til FSF
2.2 1 autoriseret revisor til VIC
3. Fodboldudvalg: 2 medlemmer.
4. Badmintonudvalg: 2 medlemmer.
5. Gymnastikudvalg: 4 medlemmer.
6. Fitnessudvalg: 3 medlemmer.
7. Idræt på tværs-udvalg: 4 medlemmer.
8. Arrangement udvalg: 7 medlemmer.
9. Cafeudvalg: 3 medlemmer.
10. Der kan til enhver tid nedsættes et ad hoc udvalg.

§8. Valgprocedure på generalforsamlingen.
1. De 7 myndige hovedbestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling. Man kan vælges uden at være fremmødt, såfremt man har fremsendt fuldmagt. Bestyrelsen skal være bosiddende i Vodder sogn eller relation til sognet. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og disse afgår skiftevis 3 og 4. Bestyrelsesvalg er skriftligt og afgøres ved almindelig stemmeflertal.
2. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde umiddelbart efter eller senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan vælge at uddelegere nogen af de administrative opgaver til en forretningsfører udenfor bestyrelsen.
3. Udvalgsmedlemmer til fodbold, badminton, gymnastik, fitness og idræt på tværs, arrangement og cafe vælges. Udvalgenes medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Disse afgår skiftevis(1 og 1 for fodbold og badminton) (2 og 2 for gymnastik) (2 og 1 for fitness) (2 og 2 for idræt på tværs)(2 og 3 for arrangement) (1 og 2 for cafe).
4. Til de udvalg under § 7 punkt 3 - 9, vælges 1 suppleant til hvert udvalg, som tiltræder ved eventuel afgang under ovenstående punkter.

§9. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 10. Tegningsret for foreningen.
Foreningen tegnes af formanden. I dennes fravær af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§11. Ekstraordinær generalforsamlingen kan forlanges afholdt af enten 4 bestyrelsesmedlemmer eller når mindst 10 % af foreningens medlemmer forlanger det. Dog med opgivelse af hvilket emne, der ønskes optaget til forhandling. Foreningen kan kun opløses på en ordinær generalforsamling med mindst 2/3 stemmeflertal. Opnås dette ikke, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 28 dage, hvor spørgsmålet afgøres ved simpelt stemmeflertal. Foreningens midler tilfalder da en forening i Vodder Sogn, som arbejder med børn og unge.

Forslag til vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen den 31. januar 2018.Formand 
Keld Stenger
 
Sekretær
Gudrun Sørensen

Ordstyrer
Monika Clausen


Vedtægtsændringerne bliver først endeligt godkendt på en ekstraordinær generalforsamling, under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen godkender Vodder Idrætscenters vedtægtsændringer.

Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Tønder Kommune den 11. juni 2018
Frifelt Sportsforening  | Tlf.: 25797419